3 a. Verksamhetsberättelse 2022

Här är 2022 års Verksamhetsberättelse, som presenterades för medlemmarna vid föreningens årsmötet den 27 februari 2023.

Verksamhetsberättelse för 2022

Styrelsen för Kulturminnesföreningen Otterhällan, Drottning Kristinas Jaktslott, får härmed avlägga följande verksamhetsberättelse för år 2022. Kulturminnesföreningen Otterhällan är en allmännyttig och ideell förening vars syfte är att vårda och underhålla kulturbyggnaden Drottning Kristinas Jaktslott. Föreningen vill även väcka intresse hos allmänheten och sprida kunskap om stadens kulturminnen. Föreningen är medlem av Göteborgs hembygdsförbund.

Förtroendevalda

Styrelse

Eva Flyborg, ordförande.

Pehr Gärdhagen, ledamot – vice ordförande/kassör.

Sonja Kvint, ledamot – sekreterare.

Hasse Kvint, ledamot – bokningsansvarig.

Britt Strömberg, ledamot – bokföringsansvarig.

Gunnar Perman, ledamot – klubbmästare.

Emma Franzén Winroth, suppleant – trädgårdsansvarig.

Inger Rignell, suppleant – ansvarig för anmälningar till kulturaftnar.

Marie Zachrisson, ledamot (till 15/6 2022).

Revisorer

Eskil Malmberg, revisor.

Tomas Borgström, revisor.

Marika Tonkin, suppleant.

Lisa Björklund, suppleant.

Valkommitté

Margita Björklund, ledamot – sammankallande.

Marika Tonkin, ledamot.

Anders Gunnarsson, ledamot.

Funktionär

Eskil Malmberg, redaktör för hemsidan.

Sammanfattning

Årets början präglades av fortsatta restriktioner p.g.a. Covid-19 pandemin. Föreningens  verksamhet kom dock igång under våren och årsmötet kunde hållas inom ordinarie tid.

Styrelsen har under året arbetat med upprustning av slottet, uthyrningsverksamhet, sedvanligt underhåll samt genomförande av kulturaftnar.

Slottet har rustats upp med ny energisnål luftvärmepump för att sänka kostnaderna för uppvärmningen och samtidigt förbättra inomhusklimatet i byggnaden. Nya sittvänliga bankettstolar har ersatt äldre trästolar tillsammans med 6 nya bord i nedre salen. 

Borden är av gedigen ek och är samtliga med utdragsskiva vilket underlättar för en mer flexibel möblering.

Vårt kulturpris kunde delas ut igen och vår kulturpristagare blev Brittmo Bernhardsson. Våra kulturaftnar genomfördes återigen. Föreningen kan glädjas åt nya medlemmar samtidigt som ledsamt nog flera äldre lämnat jordelivet. 

Planer för restaurering av slottets fasad har inletts och ansökan om medfinansiering  för detta har lämnats till Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Medlemmar 

Vid utgången av 2022 hade föreningen 96 medlemmar, varav 9 ständiga och 2 hedersmedlemmar. Antalet medlemmar har ökat med 10 jämfört med 2021. Årsavgiften 2022 har varit 150 kronor.

Ekonomi

Årets bokförda resultat blev ett överskott på 35.674 kronor. Detta överförs till nästa år. Resultaträkningen bifogas verksamhetsberättelsen. Intäktssidans största post är uthyrningsverksamheten på 241.050 kronor. På utgiftssidan noteras främst installation av luftvärmepump och byte av radiatorer, 46.444 kronor och inköp av stolar och bord med tillsammans 45.918 kronor.

Då dessa investeringar beräknas hålla under många år har vi periodiserat kostnaderna, att gälla under 10 år. Det innebär en årlig kostnad på 9.236 kronor till och med år 2031. Föreningens tillgångar uppgår vid årsskiftet 2022/2023 till 718.570 kronor.

Verksamhet under året

Årsmöte

Årsmötet hölls den 29 mars. Efter årsmötesförhandlingarna berättade kommunalrådet Hampus Magnusson om hur staden Göteborg byggs i framtiden. Han förärades en jubileumsnål av ordföranden Eva Flyborg.

Kulturaftnar

Föreningens kulturpris delades ut den 20 september. Pristagare var Brittmo Bernhardsson f.d. kulturchef, landshövdingefru och författare. Hon berättade om sitt liv i kulturens tjänst och inte minst om sitt arbete, att lyfta fram tidigare landshövdingefruar på residenset. Kvällen var välbesökt och det skålades i Göteborgs Cava.

Den 25 oktober berättade Björn Gremner, expert på Ostindiskt porslin och konstföremål från Japan och Kina om Ostindiska kompaniet.

Den 7 december avhölls den traditionsenliga julfesten med eldfat, glögg, och pepparkakor på slottsbacken. Slottstrubaduren Martin Bagge underhöll och församlingen sjöng julvisor och åt jul-landgång inne i salen.

En kulturafton i maj  fick ställas in på grund av få anmälda. Då hade det planerats  för Kultur-quiz.

Våffeldag

Den 14 augusti hölls våffeldag med öppet hus för allmänheten på slottet. Denna söndag blev en  mycket varm sommardag i staden och många valde badstranden eller vistades hemma i skuggan  varför tillströmningen på gäster var betydligt mindre än året innan. Ett antal gästande turister hittade dock till slottet och bjöds på våfflor och berättelsen om slottet.

Underhåll 

Uppvärmningen har moderniserats med en energisnål luftvärmepump och nya oljeelement både på ovan- och nedervåningen. Möblemanget i salen har bytts ut, så att tidigare trästolar ersatts av stoppade bankettstolar och nya flexibla och stabila ekbord. 

Köksutrustningen har kompletterats och bytts ut. Ett nytt baldakintält har införskaffats.

En säkerhetsglasruta i fönster på södra gaveln  har efter åverkan ersatts av en ny ruta.

Slottets fasad behöver restaureras då ytskiktet börjat flagna på ytterväggar och i plåtskoningar. Vi har också fått ett graffitiangrepp på husets västra sida. Då slottet är ett hus med kulturvärde har föreningen ansökt om 340 000 kronor hos länsstyrelsen för att få hjälp med medfinansiering. En byggnadsplan  har utarbetats med hjälp av en byggnadsantikvarie, vilket var ett krav från länsstyrelsen vid eventuell medfinansiering.

Trädgård

Gräsklippning, städning,  avtransport av trädgårdsavfall, och skötsel av rabatter ombesörjs av styrelsen under ledning av Emma Franzén Winroth. Nya lökar och perenner har planterats.

Slottsnytt och sociala medier

Slottsnytt författas av Eva Flyborg och Pehr Gärdhagen och har utkommit med två  ordinarie nummer. Hemsidan är välbesökt och sköts av Eskil Malmberg. Vår närvaro på Facebook når många och annonsering har givit goda resultat. Eva Flyborg är FB-redaktör.

Protokollförda styrelsemöten

10 januari

22 februari

4 april

15 juni

7 augusti

29 augusti

 11 oktober

22 november

Föreningens kontaktperson för GDPR 

Under verksamhetsåret har Eva Flyborg varit kontaktperson för GDPR.

Övrigt 

Brandsäkerheten på slottet har förbättrats efter en genomgång av Karl Flyborg. Nya  brandvarnare, värmevarnare och brandfiltar har installerats och samtliga brandsläckare är kontrollerade. Kontrollplan för brandsäkerheten har upprättats och kontroll sker kontinuerligt.

Styrelsemedlemmarna har bemannat slottet tisdagar kl 16.30-18.00 för att lämna ut nycklar, skriva hyreskontakt och visa slottet för hyresgäster och intresserade. ( Slottsvaktssystemet)

Kontraktet för uthyrning av slottet har omformulerats för att tydliggöra hyresgästernas ansvar för att inte spela hög musik och störa omkringboende. Klagomål har framförts av kringboende särskilt vid firande av studentexamen och jämna födelsedagar.

Göteborg 1/2 2023

Eva Flyborg, ordförande                                     

Pehr Gärdhagen, vice ordförande/kassör                                                

Sonja Kvint, sekreterare

Britt Strömberg, ledamot                                    

Hasse Kvint, ledamot                                                           

Gunnar Perman, ledamot

Emma Franzén Winroth, suppleant           

Inger Rignell, suppleant