Verksamhetsberättelse för 2021

Drottning Kristinas Jaktslott 2021. Foto: Eva Flyborg.

Här är 2021 års Verksamhetsberättelse, som presenterades för medlemmarna vid föreningens årsmötet den 29 mars 2022.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Styrelsen för Kulturminnesföreningen Otterhällan, Drottning Kristinas Jaktslott, får härmed avlägga följande verksamhetsberättelse för år 2021.

Förtroendevalda

Styrelse

Eva Flyborg. Ordförande.

Pehr Gärdhagen. Vice ordförande/skattmästare.

Sonja Kvint. Sekreterare.

Hasse Kvint. Bokningsansvarig.

Gunnar Perman. Klubbmästare.

Britt Strömberg. Klubbmästare.

Anna Jolfors. Arkivansvarig.

Emma Winroth Franzén. Suppleant.

Staffan Sedenmalm. Suppleant (t.o.m. 6/12 2021).

Inger Rignell. Suppleant. (fr.o.m. 6/12 2021).

Revisorer

Eskil Malmberg. Ordinarie.

Tomas Borgström. Ordinarie.

Marika Tonkin. Suppleant.

Lisa Björklund. Suppleant.

Valkommitté

Margita Björklund. Sammankallande.

Inger Rignell. Ledamot (tom. 6/12 2021).

Anders Gunnarsson. Ledamot (from. 6/12 2021).

Marika Tonkin. Ledamot.

Funktionär

Eskil Malmberg. Hemsida.

Sammanfattning

Året har präglats av Coronapandemin med restriktioner, vilket påverkat såväl uthyrning av Slottet som föreningens aktiviteter. Schillerska gymnasiets behov av undervisningslokal för sina elever har möjliggjort ett positivt ekonomiskt resultat trots en för övrigt nästan helt utebliven uthyrning. Styrelsen har fått ha flera möten digitalt. Årsmötet fick skjutas fram till 6 december och kunde då kombineras med föreningens 50-årsjubileum och julfest. Föreningen deltog med öppet hus för allmänheten när Göteborgs stad i juni  firade sitt 400-årsjubileum. Drottning Kristinas Jaktslott har upptagits som en kulturhistoriskt intressant  plats  i Pilgrimsleden Göta Älv. Detta har lett till att fler besökare har kommit till Slottet och satt vårt hus på kartan.

Medlemmar

Antalet medlemmar vid 2021 års utgång var 86, varav två hedersmedlemmar och nio ständiga medlemmar. Tyvärr har flera medlemmar lämnat jordelivet. Dock kan vi glädjas åt, att vi fått fem nya medlemmar i föreningen. 

Årsavgiften 2021 har varit 150 kr. 

Ekonomi

Årets resultat blev ett plus på 38.993 kr trots pandemin och tuffa restriktioner. Detta blev möjligt tack vare uthyrning till Schillerska gymnasiet.

Resultaträkningen ses i bifogad sammanställning. Intäktssidans största post är uthyrningsverksamheten på 178.300 kr. På utgiftssidan noteras den höga kostnaden för uppvärmning med el. En oväntad, men nödvändig utgift, blev spolning av avloppssystemet.

Föreningens tillgångar uppgår vid årsskiftet till 689.159 kr. 

Kulturprogram 2021.

På grund av pandemin har inga kulturaftnar kunnat genomföras. 

Protokollförda styrelsemöten.

11 januari, 23 februari, 29 april, 25 maj, 19 augusti och 12 oktober.

Verksamhet under året.

Firande av Göteborg 400-årsjubileum.

Drottning Kristinas Jaktslott hölls öppet för allmänheten den 4 juni. Styrelsemedlemmar deltog och berättade om Slottet.

50-årsjubileum / Årsmöte 6 december.

Vår förening fyllde 50 år under 2021 och det firade vi. Vi bjöd in till fest med öppen eld, glögg, högtidstal och fanfarer. Kristian Wedel (GP) talade om det gamla Göteborg och sin fina bok. Våra medlemmar fick njuta av champagne, vin,  mycket god mat och en vacker jubileumsnål. För de medlemmar som inte kunde delta på julfesten/jubileet innan jul kommer medlemsnålen att delas ut på kommande  årsmöte.

Vid årsmötesförhandlingarna fastställdes  sittande styrelses mandat förutom att Staffan Sedenmalm lämnade styrelsen och ersattes av Inger Rignell.

Underhåll och reparationer

Ny armatur har anskaffats  och satts upp vid entrén. I köket har diskmaskinen bytts ut på grund av skada på befintlig maskin.

Avloppssystemet har totalrensats och spolats ut. För att minska elkostnader togs beslut om att installera ny luftvärmepump och nya oljeelement. Detta beräknas bli installerat i början av 2022. 

Wi-Fi har anskaffats och därmed är Jaktslottet uppkopplat mot internet. Denna service har varit efterfrågad av våra hyresgäster.

Trädgården

Gräsklippning, ogräsbekämpning, beskärning av buskar samt övrig omvårdnad har skötts av styrelsemedlemmar. Nya lökväxter har planterats.

Städning

En ny städfirma har anlitats.

Slottsnytt och Sociala medier

Hemsidan har haft många besökare och har uppdaterats kontinuerligt av Eskil Malmberg. 

Facebooksidan har utvecklats av ordföranden Eva Flyborg. Annonsering på Facebook är både billig och effektiv och styrelsen har beslutat att fortsätta med detta.

Slottsnytt har publicerats i tre nummer.

Föreningens kontaktperson för GDPR 

– har under verksamhetsåret varit ordförande Eva Flyborg.

Övrigt

Föreningen var under året ansluten som medlem till Göteborgs Hembygdsförbund.

Göteborg 2022-03-01

Eva Flyborg                Pehr Gärdhagen                 Sonja Kvint

Ordförande               V. ordf. och kassör                 Sekreterare

Hasse Kvint                 Gunnar Perman                   Britt Strömberg

Uthyrningsansvarig   Klubbmästare             Klubbmästare

Emma Winroth Franzén        Anna Jolfors             Inger Rignell

Suppleant                                Arkivansvarig           Suppleant

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

/emg 2022-03-20, 2022-03-29